ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про внесення змін до розпорядження в. о. голови Одеської обласної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року № 775/А-2013

|

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про внесення змін до розпорядження в. о. голови Одеської обласної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року № 775/А-2013

 

         Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 16 Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативно-правових актів голови Одеської обласної державної адміністрації:

 

1. Пункт 2 розпорядження в. о. голови Одеської обласної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року № 775/А-2013 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області» (далі – Порядок), зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08 серпня 2013 року за № 30/1187, (далі – розпорядження) викласти в такій редакції:

«2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації.».

 

2. Затвердити Зміни до Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області, затвердженого розпорядженням, що додаються.

 

3. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування в газеті «Одеські вісті».

 

 Голова обласної

 державної адміністрації                                                               М.В. Степанов

 

 

  

 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     розпорядження голови  Одеської

                                                                     обласної державної адміністрації

                                                                          ___ червня 2018 року № ___ А-2018

 

ЗМІНИ

до Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській області

 

1. Абзаци другий, п’ятий, шостий пункту 2 Порядку, виключити.

 

2. Абзац сьомий пункту 2 Порядку викласти в такій редакції:

         «Структурний підрозділ – Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації (далі – Структурний підрозділ);».

 

3. У тексті Порядку слова «Робочий орган» у всіх відмінках замінити відповідно словами «Структурний підрозділ».

 

4. У тексті Порядку слова «Державтоінспекція», «державний адміністратор», «дозвільний центр» у всіх відмінках замінити відповідно словами «Національна поліція України», «адміністратор», «центр надання адміністративних послуг» у відповідних відмінках.

 

5. Пункти 3, 4, 13-18 Порядку виключити, у зв’язку з цим пункти 5-12 Порядку вважати відповідно пунктами 3-10, а пункти 19-41 – відповідно  пунктами 11-33. 

 

6. Пункт 4 Порядку викласти в такій редакції:

    «4. Справляння плати за видачу дозволів їх переоформлення та анулювання забороняється.».

 

7.  Пункт 7 Порядку викласти в такій редакції:

      «7. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає адміністраторові або надсилає на адресу відповідного центру надання адміністративних послуг заяву довільної форми, в якій повинна міститися така інформація:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові  (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;

про місце розташування рекламного засобу;

про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.».

 

8.  Пункт 9 Порядку викласти в такій редакції:

    «9. Оформлення видачі дозволу здійснюється Структурним підрозділом за зразком згідно з додатком без залучення заявника у межах строку видачі дозволу.

У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється за участю Укравтодору або власників автомобільних доріг та Національної поліції України, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць - за участю органів виконавчої влади, визначених частиною п’ятою статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Структурний підрозділ, у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці другому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів, але не менше трьох днів.

За результатами розгляду документації, надісланої Структурним підрозділом органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження Структурному підрозділу у паперовому або електронному вигляді.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

Структурний підрозділ, забезпечує створення та поповнення інформаційного банку даних.

Структурний підрозділ протягом 10 робочих днів з дня одержання від центру надання адміністративних послуг (адміністратора) заяви про видачу дозволу, оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу і передає їх протягом одного робочого дня до центру надання адміністративних послуг (адміністраторові).».

 

9. Пункт 11 Порядку викласти в такій редакції:

    «11. Видача (переоформлення, анулювання та відмова у видачі) дозволу, здійснюється відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про рекламу.».

 

10. Абзац восьмий пункту 13 Порядку виключити.

11. В абзаці третьому пункту 17 Порядку слова «(копія договору про право на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу)» виключити.

12. Підпункт 4 пункту 20 Порядку виключити.

13. У пункті 24 Порядку речення «Під час огляду може бути присутній представник громадськості» виключити.

14. У пункті 25 Порядку  слова «органів внутрішніх справ, громадськості та державних органів, інших організацій у разі необхідності» замінити словами «органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших заінтересованих осіб».

15. Доповнити Порядок додатком (додається).

16. Пункти 28-40  Порядку виключити.

17. Доповнити Порядок пунктом 28 та викласти в такій редакції:

     «28. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог цього Порядку, підлягають демонтажу.

Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за рішенням Укравтодору за поданням облдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату

обласної державної адміністрації

 

 

 

 

Додаток

                       до Порядку розміщення

                        зовнішньої реклами

                       в Одеській області поза

                         межами населених пунктів

 ЗРАЗОК            

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами поза

межами населених пунктів

Виданий ______ ______________ 20__ р. на підставі розпорядження ___________________________________________________________________________________________________________

(дата видачі найменування органу виконавчої влади, дата прийняття і номер рішення)

______________________________________________________________________________________

(найменування розповсюджувача зовнішньої реклами — юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), банківські реквізити, податковий номер (у разі наявності)

Адреса місця розташування рекламного засобу

_______________________________________

Характеристика, зокрема технічна, рекламного засобу

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид, розміри, площа місця розташування)

Голова обласної державної адміністрації                    (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

                                                                                  МП

Ссылки по теме: