30.11.2017 Проект розпорядження Про затвердження Порядку конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна

30.11.2017 | 16:06

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про затвердження Порядку конкурсного 

відбору суб'єктів оціночної діяльності  

для проведення експертної грошової  

оцінки земельних ділянок

несільськогосподарського призначення,

на яких розташовані об'єкти нерухомого

майна, що перебувають у власності

фізичних чи юридичних осіб

 

Відповідно до статей 122, 128 Земельного кодексу України, статті 19 Закону України «Про оцінку земель»,  статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», пункту 11 Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381, з метою створення конкурентних засад для відбору суб’єктів оціночної діяльності:

 

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 19 вересня 2011 року № 763/А-2011 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна», зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Одеській області 12 жовтня 2011 року за № 29/1050 (зі змінами).

 

3. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування в газеті «Одеські вісті».

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                               М.В. Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Одеської

обласної державної адміністрації

від ___ ___ 2017 №______

 

ПОРЯДОК

конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб (далі - Конкурс), повноваження щодо розпорядження якими належать Одеській обласній державній адміністрації та застосовується, якщо вартість послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок менша встановленої відповідним розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації та абзацом другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

1.3. Підставами для проведення Конкурсу є розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника Конкурсу щодо вартості надання послуги з експертної грошової оцінки земель та строків її проведення;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента та містять інформацію про оцінювачів, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам Конкурсу;

Інші терміни вживаються у значенні визначеному, згідно чинного законодавства України.

II. Конкурсна комісія

2.1. Конкурсна комісія з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - Комісія), утворюється розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації. До складу Комісії входять не менше п’яти осіб, з числа яких призначаються голова комісії та його заступник. Секретар комісії визначається головою Комісії на засіданні Комісії, про що зазначається у протоколі.

До повноважень Комісії належить:

визначення умов та строку проведення Конкурсу;

оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;

розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 3.3 розділу 3 цього Порядку, повноти та своєчасності  подання;

визначення учасників Конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців Конкурсу;

визнання Конкурсу таким, що не відбувся.

Комісія діє на засадах колегіальності та неупередженості.

 

2.2. Очолює Комісію голова Комісії. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

 

2.3. Голова Комісії:

скликає засідання Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

видає доручення, які є обов'язковими для членів Комісії;

підписує повідомлення про недопущення претендента до участі у Конкурсі та повідомлення переможцю та учасникам про результати проведення Конкурсу;

представляє Комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

 

2.4. Секретар Комісії:

забезпечує виконання доручень голови Комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

веде протоколи засідань Комісії;

готує повідомлення претенденту про недопущення його до участі у Конкурсі, а переможцю та учасникам про результати його проведення.

 

2.5. На період довготривалої відсутності секретаря Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження виконує інший член Комісії, який призначається головою Комісії. Рішення голови Комісії з цього питання заноситься до протоколу засідання Комісії.

 

2.6. Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому не менше, як 2/3 членів  кількісного складу Комісії.

 

2.7. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні та оформлюється у вигляді протоколу, який підписується головою Комісії, секретарем та усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

Член Комісії, який не підтримав рішення, повинен викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу.

 

2.8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює структурний підрозділ Одеської обласної державної адміністрації, який визначається розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації.

 

III. Підготовка до проведення Конкурсу

3.1. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації не менше ніж за 15 днів до кінцевої дати прийняття конкурсної документації.

Конкурс може бути проведений не раніше 3 робочих днів з дня завершення прийняття конкурсної документації.

 

3.2. Інформація про проведення Конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності повинна містити:

мету проведення оцінки;

відомості про об'єкт оцінки (місце розташування, розмір земельної ділянки, цільове призначення, кадастровий номер);

умови проведення Конкурсу;

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд Комісії;

строк надання послуги у календарних днях (у разі потреби);

поштову адресу, за якою подаються документи;

кінцева дата подачі конкурсної документації;

дату, час і місце проведення Конкурсу;

місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

 

3.3. Конкурсна документація подається Комісії у запечатаному конверті разом із заявою про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за формою згідно з додатком до цього Порядку окремо на кожний об’єкт оцінки. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

копії установчих документів претендента та інформація про найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для претендента - юридичної особи);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом та яких буде залучено до проведення оцінки (для претендента - юридичної особи);

документи, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

інформаційна довідка у довільній формі щодо наявності досвіду роботи з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість надання послуги та калькуляцію витрат, пов’язану з наданням послуги з експертної оцінки земельної ділянки, а також строк надання послуги у календарних днях, якщо він не визначений в інформації про проведення Конкурсу. На конверті робиться відмітка «Не відкривати до «_____________ до ____ год. ___ хв.» (зазначаються дата та час, які відображені в інформації про проведення Конкурсу).

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються після визначення претендентів учасниками Конкурсу на засіданні Комісії.

 

3.4. Конкурсна документація подана після завершення строку для її подання не приймається та повертається претенденту секретарем Комісії.

 

ІV. Порядок проведення Конкурсу

4.1. Протягом 3 робочих днів до дня проведення Конкурсу члени Комісії розглядають подані претендентом підтвердні документи на предмет їх відповідності вимогам пункту 3.3 розділу III  цього Порядку та приймають рішення про допущення претендента до участі у Конкурсі, про що зазначається у протоколі.

У разі неповноти та/або невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 3.3 розділу 3 цього Порядку претенденту надсилається повідомлення про недопущення його до участі у Конкурсі із зазначенням підстав.

 

4.2. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників Конкурсу.

Переможцем Конкурсу визначається учасник, конкурсна пропозиція якого найбільш повно відповідає таким критеріям:

мінімальна вартість послуги щодо виконання суб'єктом оціночної діяльності експертної грошової оцінки земельної ділянки по відношенню до інших учасників Конкурсу;

мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (якщо строк не визначений умовами Конкурсу).

У разі якщо надійшли однакові пропозиції, перевага надається учаснику Конкурсу із більшим досвідом роботи.

 

4.3.  Результати розгляду конкурсних пропозицій заносяться до протоколу.

 

4.4. Не пізніше 3 днів з моменту підписання протоколу голова Комісії письмово інформує голову Одеської обласної державної адміністрації, а також переможця Конкурсу та інших учасників про результати Конкурсу.

 

4.5. За результатами Конкурсу голова Одеської обласної державної адміністрації або уповноважений ним орган не пізніше, ніж протягом 10 робочих днів після підписання протоколу укладає з переможцем Конкурсу договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

4.6. За наявності одного учасника Конкурсу Комісія приймає рішення щодо проведення повторного Конкурсу. Якщо на участь у повторному Конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну документацію на попередньому Конкурсі і подана вдруге конкурсна  документація відповідатиме вимогам зазначеним у пункті 3.3. розділу ІІІ цього Порядку, Комісія  приймає рішення щодо укладення з таким претендентом договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Якщо не надійшло жодної заяви на участь у Конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у Конкурсі, не відповідає його умовам, Комісія визначає Конкурс таким, що не відбувся.

 

4.7. Інформація про результати Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації не пізніше ніж через 5 робочих днів після проведення Конкурсу із зазначенням:

- найменування переможця;

- вартості надання послуги та строк виконання.

 

4.8. Інформація про конкурсні пропозиції учасників розголошенню не підлягає.

 

4.9. Якщо учасники не згодні з результатами Конкурсу, то вони можуть оскаржити рішення Комісії до суду.

 

 

 

Додаток до Порядку конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб

 

Голові Комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності Одеської обласної державної адміністрації

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

Претендент _____________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та

по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник або уповноважена особа, яка подає заяву:

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада (реквізити довіреності)

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________

Місцезнаходження_____________________________________________________

 

Телефон _____________ Тел./факс ________________ Е-mail ________________

 

Прошу Вас прийняти до розгляду конкурсну документацію та допустити до участі у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер ________________________) площею ____га, ____________________________,

(цільове призначення)

яка розташована за адресою:____________________________________________.

 

Проведення відповідного конкурсу призначено на «___» ________20________ р.

 

Дата

Підпис